Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 33

Publisert: 21.05.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insekttolerante maislinjen MON 88017 x MON 810 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MON 88017 x MON 810 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hybriden MON 88017 x MON 810 er fremkommet ved krysning mellom MON 88017 og MON 810. VKM har tidligere vurdert MON 88017 og MON 810, der begge genkassettene til MON 88017 x MON 810 har vært representert.

Hensikten med MON 88017 x MON 810 er motstandsdyktighet mot enkelte insektarter og sprøytemiddelet Roundup.

Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. MON 88017 x MON 810 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. De statistiske forskjellene for disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av hybriden MON 88017 x MON 810 til bruk som mat og fôr.

Ingen av proteinene som blir uttrykt som følge av genmodifiseringen har likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener. Det er imidlertid ikke vurdert om det uttrykte toksinene Cry1Ab og Cry3Bb1 kan ha adjuvanseffekter.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen MON 88017 x MON 810 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra MON 88017 x MON 810 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes. Da mengde Cry1Ab og Cry3Bb1 i maiskorn henholdsvis kan være 0,39 (variasjon 0,16 – 0,63) µg/g og 9,3 (variasjon 3,9-13) µg/g tørrvekt, mener Faggruppen at det må kreves av Monsanto å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av det beslektede Cry1Ac.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler