Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert åkermais Bt11 C/UK/94/M3/1

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 09

Publisert: 01.03.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante åkermaislinjen Bt11 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet om å vurdere den genmodifiserte åkermaislinjen Bt11 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hybriden Bt11 er fremkommet ved innsetting av et syntetisk cry1Ab gen som gir insektsresistens og et syntetisk pat gen som gir herbicidresistens samt deres regulatoriske gener. Hensikten med Bt11 er motstandsdyktighet mot enkelte insektsarter og herbicider som Basta og Finale.

Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på dokumentasjon henholdsvis fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, dokumentasjonen er fra 1997, 1999 og 2000. Bt11 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sitt konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det er ikke funnet store statistiske forskjeller for enkelte komponenter.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametre som er målt, har ikke de uttrykte proteinene likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener. Det er imidlertid ikke vurdert om det uttrykte toksinet Cry1Ab kan ha adjuvanseffekter.

Faggruppen konkluderer med at det på bakgrunn av den tilgjengelige informasjonen ikke er grunn til å anta at den ernæringsmessige kvaliteten til den genmodifiserte åkermaisen Bt11 er forskjellig fra umodifisert mais.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om korn fra Bt11 åkermais er mer allergifremkallende enn umodifisert maiskorn. På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos Bt11 åkermais i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde Cry1Ab i maiskorn kan være ca.1,4 µg/g fersk vekt, mener Faggruppen at det må kreves av Syngenta Seeds å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler