Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 42

Publisert: 26.09.2008

Hovedbudskap:

Furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus (FVN) som er kjent som en viktig skogsskadegjører i Asia, ble i mai 1999 påvist i Portugal. Slik som handelen ser ut i dag anses sannsynligheten som stor for både innførsel, etablering og spredning av FVN i Norge.

Faggruppen for plantehelse (FG9) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt del 1 av en risikovurdering av FVN.

Mattilsynet har bedt VKM belyse sannsynligheten for introduksjon og spredning av skadegjøreren ved innførsel av ulike typer planter og treprodukter i henhold til dagens plantehelseregelverk.

I tillegg har VKM blitt bedt om å vurdere betydningen av en eventuell framtidig forskriftsendring som åpner for import av planter, plantedeler, ubehandlet tømmer og trevirke av bartrær fra sykdomsfrie områder i Portugal til Norge.

Faggruppen for plantehelse konkluderer at slik som handelen ser ut i dag er sannsynligheten stor for å innføre FVN via ubehandlede treprodukter med opprinnelse i områder hvor FVN forekommer (Kina, Japan, Canada, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA.).

De krav til behandling som finnes i norsk regelverk gir et godt beskyttelsesnivå mot innførsel av FVN i de fleste produkttyper. Pakkemateriale av bartre (paller, kasser og lignende) har i dag lave krav til behandling til tross for at dette materialet har den største sannsynligheten for å være smittet av FVN.

Fra 1. januar 2009 endres imidlertid Plantehelseforskriften slik at pakke- og støttemateriale av trevirke som brukes ved innførsel av varer skal være varmebehandlet og merket i tråd med FAOs
Internasjonale Standard nr. 15 (ISPM 15). Det vil redusere risikoen noe, men ikke helt med tanke på de store volumer av pakkemateriale som håndteres.

Det er stor sannsynlighet for at FVN vil kunne etablere seg og spres i Norge. Vertplantene furu og gran er dominerende skogtrær (mer en 5 mill hektar), og det norske klimaet vil ikke hindre etablering da nematoden allerede finnes naturlig i områder i USA og Canada med tilsvarende
klima.

Nematoden spres av furubukker, skogbiller i slekten Monochamus. I Norge finnes noen lokale forekomster av samme art av furubukk som sprer nematoden i Portugal (M. galloprovincialis), men også den mer vanlige arten hos oss, M. sutor, kan sannsynligvis fungere som vektor for FVN.

Situasjonen i Portugal er bekymringsfull. Utryddingsprogrammet i allerede smittede områder og buffersoner har ikke klart å hindre spredning av FVN til nye skogsområder. 

Vedrørende de såkalt smittefrie områdene i Portugal, så har ikke prøvetaking og overvåking vært god nok for å sikkert vise fravær av smitte. Å akseptere ubehandlede treprodukter fra disse områder i Portugal vil føre til en meget stor sannsynlighet for innførsel av FVN, og en stor
sannsynlighet for etablering og spredning av FVN i norsk skog.

De økonomiske konsekvensene dersom FVN etablerer og sprer seg i Norge vil bli vurdert i del 2 av risikovurderingen.

Det samme gjelder effekten av mulige tiltak mot FVN, og hvilken effekt fremtidige klimaendringer vil ha på sannsynligheten for utbrudd av furuvisnesyke forårsaket av FVN.

Faggruppe for plantehelse har utarbeidet risikovurderingen med bakgrunn i en utredning fra Bioforsk Plantehelse.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler