Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 09

Publisert: 02.03.2005

Hovedbudskap:

VKM har av Mattilsynet blitt bedt om å besvare noen spørsmål Statens forurensningstilsyn (SFT) har stilt Mattilsynet vedrørende et system for risikovurdering av forurensede sedimenter. SFT ønsker å få avklart om den delen av systemet for risikovurdering av forurensede sedimenter som gjelder vurdering av helserisiko, er i overensstemmelse med risikovurdering av miljøgifter slik det gjøres på Mattilsynets område.

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har ikke kommentert eller vurdert selve systemet for risikovurdering av forurensede sedimenter som SFT har utarbeidet, men har i sin kommentar prøvd å besvare spørsmålene fra SFT.

Faggruppen konkluderer med at vurderinger av human risiko ved inntak av miljøgifter bør baseres på verdier for tolerabelt inntak (for eksempel TWI/TDI-verdier) utarbeidet av internasjonale ekspertgrupper innen mattrygghet. 

Slike verdier er fastsatt for nettopp dette formål og benyttes ved all annen risikovurdering av miljøgifter i kosten. Den foreslåtte metoden vil ikke være et alternativ til TWI/TDI-verdier for miljøgifter utarbeidet av ekspertgrupper innen matvaretrygghet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler