Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 45

Publisert: 08.07.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Vilt Vekk Luktputer er et nytt hobbypreparat som inneholder blodmel, beinmel og aromastoffer som virksomme stoffer. Beinmel og blodmel er godkjent som gjødselvare i Norge. Preparatet søkes godkjent som viltrepellent for beskyttelse av hagevekster mot hare, elg og rådyr.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM på et møte 14. juni 2005. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen. 

Det er faggruppen sin oppfatning at det ikke foreligger risiko for negative effekter på human helse, dyrehelse og miljø ved omsøkt bruk av Vilt Vekk luktputer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler