Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 44

Publisert: 08.07.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Faggruppe 2 i VKM fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Vertimec er et nytt preparat som inneholder et nytt virksomt stoff, abamektin. Preparatet har imidlertid vært tillatt brukt på dispensasjon mot spesifikke skadegjørere i prydplanter i veksthus siden 1998. Søkt bruksområde er amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd i prydplanter i veksthus, og jordbærmidd i jordbær på friland.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe 2 på et møte 14. juni 2005. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen. 

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at: 

1) Vertimec ikke medfører økt risiko for human helse og dyrehelse gitt at preparatet anvendes i henhold til anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til bruksrettledningen. 

2) Miljøeffektene av den omsøkte bruk av Vertimec i jordbær på friland gir generelt grunn til noe bekymring, og betydelig bekymring ved tilfeller av høy avrenning. Omsøkt bruk av Vertimec i drivhus ventes ikke å medføre vesentlig spredning og risiko for effekter i miljøet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler