Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 57

Publisert: 14.11.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) å gjøre en vurdering av helserisiko for brukerne av Titus WSB med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet, risiko ved inntak av produkter som kan inneholde rester av virksomt stoff samt miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet. Virksomt stoff i Titus WSB er rimsulfuron. Preparatet søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i potet.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 30. september 2005. Det er faggruppen sin oppfatning at: 

1) Titus WSB medfører minimal risiko for skadelige effekter på human helse gitt at preparatet anvendes i henhold til anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til bruksrettledningen. 

2) Den omsøkte bruken av Titus WSB medfører minimal risiko for skadelige effekter på human helse i forhold til rester i produkter til konsum. 

3) Den omsøkte bruken av Titus WSB vil medføre minimal risiko for miljøskadelige effekter.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler