Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimentalin

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 46

Publisert: 22.11.2006

Hovedbudskap:

Stomp er et nytt ugrasmiddel som er søkt brukt i høstkorn (inkl. rughvete), vårkorn med og uten gjenlegg av kløver og gras, helkorn (blandinger av korn og ert), ert (til modning) og gulrot, rotpersille, kepaløk, purre, mais (sukkermais og fôrmais) samt enkelte planteskolekulturer. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Stomp, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Stomp er pendimetalin.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 19. oktober 2006.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Pendimetalin er allergifremkallende, men ved testing av preparatet har det ikke fremkommet tegn på allergi. I langtidsforsøk med rotter er det utløst svulster i skjoldbruskkjertelen, men dette har skjedd ved en sekundær mekanisme som anses å være lite relevant for menneske.

2) Ved traktormontert sprøyting vil Stomp medføre minimal risiko for skadelige effekter på human helse gitt at preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten. Ved bruk av håndholdt utstyr vil risikoen være middels.

3) Sannsynligheten for utlekking av pendimetalin til grunnvann er liten. Det er stor fare for avrenning i forbindelse med erosjon og partikkeltransport under norske forhold. Det er fare for akkumulering av pendimetalin i øvre jordlag ved gjentatt bruk over flere år særlig ved bruk til høstkorn.Stomp oppfyller EUs kriterier for klassifisering av plantevernmidler som PBT-stoff (Persistent, Bioaccumulating and Toxic). Faggruppen har ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt den hormonforstyrrende effekten som er sett hos rotte vil ha relevans for andre dyrearter.

4) Den omsøkte bruk av Stomp vil medføre minimal risiko for toksiske effekter på fugl, pattedyr, bier, meitemark, leddyr knyttet til plantematerialet og mikroorganismer i jord. Den omsøkte bruken av Stomp vil medføre svært stor risiko for toksiske effekter på vannlevende organismer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler