Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 46

Publisert: 08.07.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foreta en miljørisikovurdering av et av formuleringsstoffene, POEA, i preparatet Roundup Max. Risikovurderingen skal omhandle effekter på amfibier, særlig med tanke på kroniske effekter på tidlige livssyklusstadier.

Preparatet inneholder en betydelig mengde POEA (”Ethoxylated tallowamine” CAS nr.: 61791-26-2). Det har vært stort fokus på dette stoffet fra miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer som mener Roundup-formuleringer inneholdende POEA er langt mer giftig i vannmiljø enn andre formuleringer av Roundup.

Særlig har det vært fokusert på at amfibier er ekstra følsomme for dette stoffet og at forekomsten av amfibier de siste åra har blitt redusert både globalt og nasjonalt.

Preparatet Roundup Max er et nytt ugrasmiddel som inneholder glyfosat (ammonium salt) som virksomt stoff. Glyfosat er tidligere godkjent i Norge. Roundup Max søkes godkjent til total ugrasbekjempelse (mot kveke og annet ugras) på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg, og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Miljørisikovurderingen av formuleringsstoffet POEA ble behandlet og vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM på et møte 14. juni 2005. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen. 

Det er Faggruppe 2 sin oppfatning at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Roundup Max på amfibier, særlig med tanke på kroniske effekter av tilsetningsstoffet POEA på tidlige livssyklusstadier av amfibier, gir grunn til viss bekymring så lenge nedre konsentrasjonsnivå for slike effekter ikke er fastlagt.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler