Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 43

Publisert: 08.07.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Comet Plus er et nytt preparat med to virksomme stoffer, pyraklostrobin og fenpropimorf, som begge er godkjent i andre preparater i Norge. Comet Plus søkes godkjent mot soppsykdommer i korn.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM på et møte 14. juni 2005.

I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen Det er Faggruppe 2 sin oppfatning at 1) effektene av den omsøkte bruk av Comet Plus på human-/dyrehelse ikke gir grunn til bekymring, 2) at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Comet Plus gir grunn til betydelig bekymring.