Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 29

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med en mulig fornyet godkjenning av plantevernmiddelet Afalon F har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Afalon F, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Afalon F er linuron.

Afalon F søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i potet, gulrot, selleri, karve, asparges og persillerot. Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 4. mai 2006.

Faggruppen påpeker følgende helseskadelige egenskaper ved Afalon F basert på effekter sett i dyreforsøk: Kreftfremkallende og skadelig for foster. I tillegg kan preparatet gi skade på røde blodlegemer (hemolytisk anemi).

Det er faggruppen sin oppfatning at: 

1) Afalon F vil medfører minimal risiko for skadelige effekter på human helse ved bruk av traktormontert sprøyte gitt at preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten. Det vurderes å være middels risiko ved bruk av håndholdt sprøyte idet modellberegninger viser overskridelse av AOEL. 

2) Sannsynligheten for akkumulering av linuron i organisk jord ved bruk hvert år er betydelig, mens det i sandjordtyper med lite organisk materiale er fare for utvasking. Overvåkingsdata bekrefter utvasking til overflatevann og overflatenært grunnvann med konsentrasjoner over drikkevannsgrensen. 

3) Risiko for skadelige effekter på fugl, meitemark og bier er minimal, risiko for skadelige effekter på leddyr knyttet til plantematerialet i sprøytet område er liten, og risiko for toksiske effekter i akvatisk miljø er betydelig.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler