Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 33

Publisert: 25.05.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har VKMs Faggruppe 2 risikovurdert bruk av plantevernmiddelet Acanto Prima. Risikovurderingen er gjort med hensyn på eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Acanto Prima er et nytt preparat som inneholder to virksomme stoffer: pikoksystrobin (nytt i Norge) og cyprodinil (tidligere godkjent i Norge). Preparatet søkes godkjent mot soppsykdommer i korn.

Faggruppens risikovurdering av Acanto Prima ble ferdigstilt og sendt til Mattilsynet i etterkant av faggruppens møte 21. april 2005. Mattilsynet savnet imidlertid en mer utfyllende vurdering av meitemark-problematikken, i forhold til spørsmål som ble stilt i problemnotatet og i forhold til faggruppens diskusjon på forrige møte, inkludert bruk av preparatet annen hvert år. 

En revidert utgave av faggruppens risikovurdering av Acanto Prima ble vedtatt 14. juni 2005.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at 1) Acanto Prima ikke medfører økt risiko for human helse og dyrehelse gitt at preparatet anvendes i henhold til anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til bruksrettledningen, 2) miljøeffektene av den omsøkte bruk av Acanto Prima gir grunn til betydelig bekymring.

Faggruppens konklusjon for meitemark: Risikoen for negative miljøeffekter i form av akutt dødelighet av meitemark og sekundære effekter av redusert meitemarkpopulasjon over en hel vekstsesong, vurderes som stor ved omsøkt bruk og dosering av Acanto Prima. Den målte populasjonsreduksjonen, ved doser som er relevante for norske forhold, ligger i noen tilfeller nært opp til populasjonens antatte tålegrense.

Mulige risikoreduserende tiltak vil være å redusere dosen, eller utsette sprøytetidspunktet slik at plantedekket blir tettere. Et annet risikoreduserende tiltak kan være å tillate bruk kun hvert annet år. Sistnevnte vil føre til halvert press på meitemark populasjonen, og på de sekundære effektene av en redusert populasjon.

Fordi det ser ut til at en dose på 12,5 g/da kun gir svake effekter på meitemarkpopulasjonen vil risikoreduserende tiltak i forhold til den omsøkte bruken kunne føre til en akseptabel risiko ved bruk av pikoksystrobin. 

Uansett må man forvente noe akuttforgiftning av meitemark etter regnvær de første 2 ukene etter sprøyting, også ved lavere doser. Ved doser opp til 12,5 g/da, og sprøyting ved vekststadium Zadoks 31-32 ser det imidlertid ikke ut å være fare for populasjonseffekter.

Det er faggruppens oppfatning at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Acanto Prima gir grunn til betydelig bekymring.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler