Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 08

Publisert: 27.02.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har på eget initiativ revidert sin vurdering vedrørende Azaspiracidtoksiner (AZA) i brunmat fra krabbe. Faggruppen konkluderer med at nivået av AZA i brunmat fra krabbe bør ikke være høyere enn 170 µg AZA-1 ekvivalenter/kg hvis ARfD ikke skal overskrides for en voksen person som spiser et stort krabbemåltid (100 g brunmat). Dersom man også kan påvise azaspiracidtoksiner i andre spiselige deler av krabbe, må nivået i brunmaten reduseres for at ARfD ikke skal overskrides.

Azaspiracidtoksiner (AZA) ble i 2005 for første gang påvist i brunmat fra krabbe. Mattilsynet ba da Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide en risikovurdering vedrørende folkehelsefaren i tilknytning til funn av AZA i krabbe. Faggruppe 5 sluttbehandlet vurderingen 29. mars 2006.

Siden vurderingen ble publisert har det fremkommet ny dokumentasjon som påvirker estimering av akutt referansedose (ARfD). Faggruppe 5 har derfor på eget initiativ tatt opp igjen risikovurderingen av azaspiracidtoksiner (AZA-toksiner) i krabbe.

Det er foreløpig ikke kartlagt hvilken alge som produserer disse azaspiracidtoksinene, men Protoperidinium crassipes er mistenkt. Symptomene ved en forgifting med azaspiracidtoksiner er omtrent de samme som ved den kjente skjellforgiftningen som kalles DSP (”Diarrhetic Shellfish Poisoning”), dvs kvalme, oppkast, kraftig diaré og magekramper.

Flere internasjonale ekspertgrupper har risikovurdert AZA de siste årene. VKMs Faggruppe 5 foreslår at det tas utgangspunkt i risikovurderingen fra FSAI i 2006. Faggruppen anbefaler at LOAEL (50 µg/person) fra de nye irske dataene benyttes i stedet for medianverdien. Ved å benytte en sikkerhetsfaktor på 3 er Faggruppens forslag til akutt referansedose (ARfD) 17 µg AZA-1 ekvivalenter/person.

Med en foreslått akutt referansedose (ARfD) på 17 µg AZA-1 ekvivalenter/person/dag, vil et normalt konsum av brunmat fra krabbe (50 g) kunne medføre overskridelse av ARfD dersom innholdet av AZA er tilsvarende de høyeste rapporterte funnene i brunmat i Norge. 

Høyt konsum av brunmat (100g) fra krabbe vil medføre flere overskridelser av ARfD dersom brunmaten inneholder de høyeste konsentrasjonene av AZA som er avdekket i Mattilsynets overvåkningsprogram i 2005 og 2006. Faggruppen anbefaler at 100 g benyttes som porsjonsstørrelse for å beskytte storkonsumenter av brunmat fra krabbe.

Nivået av AZA i brunmat fra krabbe bør ikke være høyere enn 170 µg AZA-1 ekvivalenter/kg hvis ARfD ikke skal overskrides for en voksen person som spiser et stort krabbemåltid (100 g brunmat). Dersom man også kan påvise azaspiracidtoksiner i andre spiselige deler av krabbe, må nivået i brunmaten reduseres for at ARfD ikke skal overskrides.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler