Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 12

Publisert: 26.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en ny vurdering av Ranman Twinpack med et eget sprede-/klebemiddel. VKM vurderte preparatet  i 2007 og på det grunnlag fattet Mattilsynet vedtak om ikke å godkjenne preparatet. Tilvirker har klaget på vedtaket, og sendt inn de manglende studiene på sprede-/klebemiddelet slik at en risikovurdering skal kunne foretas.

Mattilsynet har derfor bedt VKMs Faggruppe 2 om en vurdering av de nye opplysningene og om disse gir grunnlag for endring i den tidligere vurderingen av sprede-/klebemiddelets iboende egenskaper. 

Faggruppen har spesielt blitt bedt om å se på reproduksjonsrelaterte skader hos rotter i relasjon til skadepotensialet hos menneske. 

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Sprede-/klebemiddelet har gitt død og alvorlige lokale effekter i øvre luftveier etter gjentatt inhalasjonsforsøk med rotter. Det er også øyeirriterende.

2) I tillegg har tilvirker vist til at sprede-/klebemiddelet gir alvorlige systemiske effekter i flere organer ved oral tilførsel i et 14-dagers forsøk med rotter.

3) Det er vist klare reproduksjonstoksiske effekter på gonader med en doserelatert vektnedgang. I tillegg har man sett en forskyvning i østrussyklus ned til den laveste dosen (100 mg/kg kv./dag) for hunner.

4) Det er også påvist reproduksjonstoksiske effekter i 9-dagers inhalasjonsstudiet. Ved alle doser er det påvist forstyrrelse av østrussyklus (brunstsyklus) i tillegg til nedgang i vekt av testikler og bitestikler ved den høyeste dosen.

Når det gjelder iboende egenskaper til virksomt stoff og metabolitter viser faggruppen til sin forrige vurdering i 2008 (Risikovurdering av Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid (08/237), Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2008).

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler