Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av plantevernmiddelet Totril - loksynil

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 34

Publisert: 12.08.2008

Hovedbudskap:

Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en revidert vurdering av helserisiko ved bruk av plantevernmiddelet Totril, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer, metabolitter og preparat. Totril inneholder det virksomme stoffet ioksyniloktanoat og søkes godkjent mot frøugras i kepaløk, hvitløk og purre.

Faggruppen gjorde en vurdering av Totril i 2007 (07/233) der det ble konkludert at ioksynil er vist å være både kreftfremkallende og reproduksjonsskadelig i forsøksdyr. 

På grunnlag av VKMs uttalelse fattet Mattilsynet vedtak om ikke å gi fornyet godkjenning for preparatet. Tilvirker har klagd på Mattilsynets vedtak og har sendt inn nye opplysninger som Mattilsynet har bedt faggruppen om å vurdere.

Revidert risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mai 2008. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Preparatet inneholder aromatiske hydrokarboner i konsentrasjoner som kan gi lungeskader ved innånding av preparatet i aerosolform. Det aktive stoffet ioksynyloktanat er imidlertid ikke farlig ved innånding.

2) Ioksynil vurderes fortsatt å være reproduksjonstoksisk og teratogent i forsøksdyr. Stoffet har gitt postimplantasjonstap ved doser som ikke gir mortoksisitet og økt forekomst av alvorlige misdannelser i avkommet ved doser som kun gir beskjeden toksisitet hos mordyrene. Ved denne vurderingen har man ikke tatt hensyn til de presenterte historiske kontrolldata, da kriteriene for hvordan slike data skal brukes ikke er oppfylt.

3) Faggruppen anser samlet sett at risikoen for kreftfremkallende effekt hos mennesker som minimal ut fra de foreliggende studiene, vurdering av virkningsmekanisme og eksponeringsberegningene som er gjort.

4) Samlet sett vurderes eksponering for ioksynyloktanoat å medføre moderat risiko ved traktormontert åkersprøyting med bakgrunn i betenkelige iboende egenskaper med hensyn til reproduksjonstoksisitet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler