Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Offentlig høring om soya leghemoglobin fra genmodifisert gjærsopp, Pichia pastoris, under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2019-162)

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 13.06.2022

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av soya leghemoglobin til bruk i mat som smakstilsetning i EU.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet (MT) og Miljødirektoratet (Mdir), vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Soya leghemoglobin fra genmodifisert gjærsopp Pichia pastoris

Søknaden gjelder godkjenning for bruk av ekstrakt av soya leghemoglobin, ‘LegH Prep’, produsert av en genmodifisert gjærsopp, Pichia pastoris (P. pastoris), som smakstilsetning (kjøttaktig smak) i kjøtterstattere, som vil bli markedsført i EU. Soya leghemoglobin er tiltenkt plantebaserte matvarer brukt i analoger til burgere, kjøttboller og pølser.

P. pastoris-stammen som brukes i produksjon av ekstrakt med soya leghemoglobin, inneholder genetiske endringer som gjør det mulig å uttrykke proteinet. Ekstraktet inneholder opptil ni prosent soya leghemoglobin med en proteinrenhet på minst 65 prosent. Den resterende proteinfraksjonen i LegH Prep er gjenværende proteiner fra P. pastoris. Disse gjenværende proteinene finnes naturlig i P. pastoris. Det er kun leghemoglobinet som kommer fra en annen organisme.

I tråd med det løpende oppdraget for Mattilsynet og Miljødirektoratet, har VKMs GMO-panel vurdert søknad EFSA-GMO-NL-2019-162 under EFSAs offentlige høring av søknaden. Panelet konkluderte at den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte mikroorganismer til bruk i mat. Videre konkluderte panelet at bruk av soya leghemoglobin fra genmodifisert gjærsopp, Pichia pastoris, ikke tilsier en økt helserisiko i Norge, sammenlignet med EU-land. VKM hadde dermed ingen innspill til EFSA vedrørende søknad EFSA-GMO-NL-2019-162 i høringsperioden.

Tidligere vurderinger

Ikke tidligere vurdert av VKM.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler