Genmodifiserte organismer

Offentlig høring av genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-024)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 28.02.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3. Rapsen er søkt godkjent for import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Miljødirektoratet (Mdir), vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3

Raps Ms8 x Rf3 er en forplantningsdyktig hybrid, tolerant mot ugressmidler basert på glufosinat-ammonium. Hybriden er en konvensjonell krysning av den hannsterile rapsen Ms8 og rapsen Rf3. Rf3 gjenoppretter forplantningsevnen i hybriden. Ms8 og Rf3 er begge utviklet ved Agrobacterium tumefaciens -mediert transformasjon av celler fra en konvensjonell rapssort. Det dominante genet som gir hannsterilitet i raps Ms8 er barnase, og det dominante genet som gjenoppretter fertiliteten i hybriden er barstar. Genet bar, som gir toleranse mot glufosinat-ammonium, finnes i både Ms8 og Rf3.

I tråd med oppdraget fra MT og Mdir, har VKM gitt innspill vedrørende søknad EFSA-GMO-RX-024 under EFSAs offentlige høring. Innspillet gjelder valg av databaser brukt i det systematiske litteratursøket beskrevet i søknaden.

VKM konkluderer at den vitenskapelige dokumentasjonen som følger fornyelsessøknaden for de genmodifiserte rapsene Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 er tilstrekkelig for risikovurdering, og i samsvar med EFSA veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat og fôr. VKMs GMO-panel anser ikke at genmodifiseringene i Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 vil innebære en særegen helse- eller miljørisiko i Norge, sammenlignet med EU-land.

Tidligere vurderinger av genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3

Genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 har tidligere blitt vurdert av VKM i 2008, 2013 og 2014.

VKM konkluderte i 2014:

«VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer har, ut fra dagens kunnskap, ikke identifisert toksiske, allergent eller endrede ernæringsmessige egenskaper hos oljerapslinjene MS8, RF3 og MS8xRF3 sammenlignet med konvensjonell raps. Faggruppen finner det lite trolig at den omsøkte bruken av oljerapslinjene MS8, RF3 og MS8 x RF3 vil medføre endret risiko for miljø og landbruk i Norge sammenlignet med annen raps.»

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler