Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 08

Publisert: 26.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Sumi-Alpha med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Det virksomme stoffet er esfenvalerat. Det er søkt fornyet godkjenning av Sumi-Alpha mot skadeinsekter og -midd i en lang rekke kulturer.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:  

1) Esfenvalerat i jord brytes relativt raskt ned i starten, men deretter er nedbrytningen langsommere. Stoffet bindes veldig sterkt til jord.

2) Hydrolysen er lav, men fotolyse kan være en viktig nedbrytningsvei både i vann og i jord. Det er liten fare for fordampning.

3) Faggruppen mener at akkumulering i jord ikke kan utelukkes da det mangler gode nok data til å vurdere persistens i felt under norske forhold.

4) Faggruppen mener at de foreliggende studiene heller ikke gir tilstrekkelig informasjon til å kunne si noe om sannsynligheten for akkumulering i vann/sediment under norske forhold.

5) Faggruppen mener at hovedårsaken til få funn av esfenvalerat i overflatevann i overvåkningsprogrammet er at stoffet bindes så sterkt til partikler som raskt sedimenterer ut av vannfasen. 

6) Modellberegninger for grunnvann utført ved hjelp av FOCUS-scenarier indikerer at esfenvalerat ikke vil lekke til grunnvann.

7) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på pattedyr, fugl og meitemark som minimal.

8) For bier er esfenvalerat ekstremt giftig oralt og ved kontakteksponering. Eksponeringsberegninger viste betydelige overskridelser av grenseverdiene. Semifelt- og tunnelforsøk viste effekter i form av forstyrrelser i jakten på føde som varte i opptil ett døgn. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på bier som svært stor dersom det sprøytes i blomstrende vegetasjon.

9) For andre leddyr er det også vist betydelige effekter (dødelighet). Faggruppen vurderer risikoen for effekter på andre leddyr i sprøytefeltet som svært stor.

10) Esfenvalerat er ekstremt akutt for fisk, invertebrater og alger. Modellberegninger viste store overskridelser av grenseverdien selv med 30 meter sikkerhetssone under sprøyting. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på fisk, invertebrater og alger som svært stor.

11) Dokumentert sterk sorpsjon til partikler ventes å redusere biotilgjengeligheten i vann. Episoder med mye nedbør vil forårsake resuspensjon (oppvirvling) av sedimenter og frigjøring av bundne pyretroider med risiko for effekter på vannlevende organismer.

12) Det er ingen indikasjoner på at preparatet Sumi-Alpha medfører noen tilleggsrisiko i forhold til det aktive stoffet esfenvalerat.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler