Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 23

Publisert: 23.06.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Shirlan brukes mot soppsykdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Kepaløk og sjalottløk representerer en bruksutvidelse. Godkjenningsperioden utløp 30.6.2008 og preparatet er til revurdering hos Mattilsynet.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Nedbrytningen av fluazinam er lav til middels i jord. ”Worst case”-modellberegninger viser et potensiale for akkumulering etter gjentatt bruk. Faggruppen vurderer at akkumulering av fluazinam og HYPA i jord ikke kan utelukkes da det ikke foreligger relevante feltstudier til å vurdere persistens under norske forhold.

2) Fluazinam og metabolitten HYPA bindes sterkt til jord og bindingen øker med økt innhold av organisk materiale. Dette indikerer lav mobilitet. Enkelte funn i JOVA-programmet viser imidlertid høyere verdier enn det som er beregnet i overflatevann.

3) Fluazinam går rask fra vannfasen til sediment der nedbrytning er rask. AMPA er viktigste metabolitt. Nedbrytning av metabolittene AMPA og HYPA er middels. Fotolyse er en viktig nedbrytningsvei for fluazinam i vann.

4) Faren for fordampning er medium til høy og indikerer at fluazinam har et høyt potensial for å gjenfinnes i atmosfæren. Faggruppen mener derfor at langtransport av fluazinam ikke kan utelukkes, men det er ikke funnet i regnvann i svensk nasjonalt overvåkningsprogram i perioden 2002-2005.

5) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på pattedyr, fugl, bier og andre leddyr samt mikroorganismer som minimal.

6) Modellberegninger har vist overskridelse av grenseverdien for kronisk giftighet (reproduksjon) for meitemark med en faktor på 25. Det er utført feltforsøk over ett år, men faggruppen mener at dette forsøket ikke nødvendigvis avkrefter indikasjonene fra laboratorieforsøkene. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på meitemark som svært stor.

7) Fluazinam har potensial for bioakkumulering i fisk, men resultater fra full livssyklustest med fisk viser ingen effekter som følge av bioakkumulering ved forventete konsentrasjoner i overflatevann. Det forventes heller ikke effekter i fiskespisende arter av fugl og pattedyr.

8) Samlet risiko for effekter på akvatiske organismer ved omsøkt bruk av Shirlan vurderes som minimal, forutsatt at en sikkerhetssone til vann på 5 meter overholdes under sprøyting.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler