Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 46

Publisert: 11.09.2007

Hovedbudskap:

Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av miljørisiko ved bruk av Rovral 75 WG med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat.

Rovral 75 WG er godkjent mot soppsykdommer i en rekke kulturer. Godkjenningsperioden utløp 31.3.2007 og preparatet er til revurdering hos Mattilsynet. 

I den forbindelse ba Mattilsynet VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Rovral 75 WG, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat. Virksomt stoff i Rovral er iprodion. Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. juni 2007.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Gjentatte behandlinger med Rovral 75 WG medfører raskere nedbrytning, men nedbrytning er tregere ved lavere temperatur og pH. Faggruppen regner med at nedbrytningen går tregere ved norske forhold enn det som er lagt til grunn i EUs vurdering av stoffet.

2) Faggruppen konkluderer med at sannsynligheten for utlekking av iprodion til grunnvann og drensvann er stor i sandig jord, samtidig som det er en fare for akkumulering i jord etter gjentatt bruk.

3) Faggruppen anser at tilgjengelig informasjon er utilstrekkelig for å uttale seg om hvilke tiltak som betyr mest av redusert dosering og antall reduserte sprøytninger.

4) Faggruppen anser at samlet risiko for negative effekter på terrestriske organismer ved omsøkt bruk av Rovral 75 WG er liten.

5) Faggruppen anser at samlet risiko for negative effekter i vann ved omsøkt bruk av Rovral 75 WG er middels.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler