Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Pirimor

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 12

Publisert: 24.06.2011

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert risikoen for uheldige effekter på fugl og akvatiske organismer ved bruk av plantevernmiddelet Pirimor.

Pirimor er et skadedyrmiddel mot bladlus som brukes i en lang rekke kulturer i veksthus, plasttunnel og på friland. Pirimor har pirimikarb som virksomt stoff og har vært på markedet i Norge i mange år.

Preparatet søkes nå regodkjent.

Pirimikarb står på EUs positivliste over stoffer som kan brukes i plantevernmidler. I EU foregår imidlertid godkjenningen av preparatene på nasjonalt nivå.

Pirimor har nylig vært vurdert av den svenske godkjenningsmyndigheten, Kemikalieinspektionen (KEMI).

Raffinering av beregningene

Når et plantevernmiddel søkes godkjent i et EU-land gjøres det en risikovurdering for å avgjøre hvorvidt preparatet utgjør en risiko for mennesker eller miljø. Miljørisikovurderinger av plantevernmidler legges opp som en trinnvis prosess.

Først beregner man risikoen dersom organismer i miljøet skulle bli eksponert for en urealistisk høy dose av stoffet. Deretter gjøres det mer nyanserte eksponeringsberegner hvor man tar høyde for faktorer som gjør at organismene i virkeligheten ikke blir eksponert for så høye doser likevel.

På fagspråket kalles dette å raffinere beregningene. Som grunnlag for raffineringene ligger forskningsresultater som produsenten kan fremlegge eller som er gjort av uavhengige forskningsmiljøer.

Eksponeringsberegninger for Pirimor etter første trinn viste at det er risiko for at fugl og vannlopper vil kunne få i seg mer av pirimikarb enn det som anses som trygt.

I Sverige godtok ikke KEMI produsentens forslag til raffinering av risikoen verken for fugl eller for akvatiske organismer. Pirimor ble derfor ikke godkjent i Sverige.

Risikovurdering av effekter på fugl

VKM har gjennomgått de raffineringene som produsenten har foreslått. VKM er ikke enig i produsentens raffineringer for halveringstid av pirimikarb på blader, reduksjon av PT-faktor (andel fôr som fugl spiser i sprøytet område) og reduksjon av konsentrasjonen av pirimikarb i frø fordi fugl fjerner skallet.

VKM er imidlertid enig med produsentens raffinering av PD-faktor (andel type fôr i fuglens diett).

Selv etter denne raffineringen viser imidlertid beregninger at fugl vil kunne får i seg mer av stoffet enn det som anses som trygt. VKM mener derfor at KEMIs avslag også er relevant for Norge.

Risikovurderinger av effekter på akvatiske
organismer

VKM har gjennomgått produsentens forslag til raffineringer. VKM er uenige i at det som raffinering av risikoberegningen skal brukes et geometrisk gjennomsnitt av de akutte giftighetsverdiene, men er derimot enig i at det er grunnlag for å redusere sikkerhetsfaktoren fra 100 til 10.

Dette vil da, ifølge nye risikoberegninger foretatt av Mattilsynet, gjøre den akutte risikoen ved sprøyting med 30 meters sikkerhetssone til vann akseptabel.

I risikovurderingen av kroniske effekter på vannlopper har produsenten i søknaden om godkjenning i Sverige ikke brukt giftighetsverdien som er benyttet i EUs vurdering av pirimikarb (ikke observerbar effekt konsentrasjon (NOEC)=0,9 µg/L), men i stedet brukt en verdi (NOEC=6,0 µg/L) fra et tidagers studie hvor det er tilsatt sediment til vannet.

Vanligvis skal et slikt studium vare i 21 dager. VKM er meget kritisk til dette studiet og mener ti dager er for kort tid til å kunne måle effekten pirimikarb har på reproduksjonen hos vannlopper.

VKM aksepterer derfor ikke produsentens raffinering av risikoen for kroniske effekter og vurderer derfor at KEMIs avslag også er relevant for Norge.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler