Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 48

Publisert: 11.09.2007

Hovedbudskap:

Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av miljørisiko ved bruk av Merit Forest WG, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat. Virksomt stoff i Merit Forest WG er imidakloprid.

Merit Forest WG er godkjent til bruk mot skadeinsekter på bartrær i lukket anlegg i planteskoler. Det søkes utvidelse av bruksområdet til bruk mot skadeinsekter i bartrær i planteskoler på friland.

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Merit Forest WG, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat.

Virksomt stoff i Merit Forest WG er imidakloprid.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. juni 2007.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Imidakloprid kan akkumuleres i jord ved gjentatt bruk over flere år.

2) Det er bier som gir størst utslag i risikoberegningene for imidakloprid. Modellberegninger viser en eksponering for imidakloprid som er inntil 568 ganger høyere enn grenseverdien. For både bier og nyttedyr (leddyr) i sprøytefeltet vurderes risiko for effekter til å være svært stor.

3) Faggruppen anser at samlet risiko for effekter på terrestriske organismer ved omsøkt bruk av Merit Forest WG vurderes som svært stor.

4) Konsentrasjoner av imidakloprid i overflatevann vil i hovedsak stamme fra avrenning og tiltak med sikkerhetssoner vil derfor ha liten effekt.

5) For akvatiske organsimer konkluderer faggruppen med at risiko for effekter av imidakloprid i både vann og sediment ved omsøkt bruk av Merit Forest WG er svært stor.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler