Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 10

Publisert: 26.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Det virksomme stoffet i Karate 2,5 WG er lamda-cyhalotrin er et syntetisk pyretroid. Det er søkt fornyet godkjenning av Karate 2,5 WG mot skadeinsekter og -midd i en lang rekke kulturer.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) I jord brytes lambda-cyhalotrin relativt raskt ned i starten, deretter er nedbrytningen langsommere. Lambda-cyhalotrin og metabolitten XV bindes veldig sterkt til jord. Primærnedbrytningen av metabolitt XV i jord er sett å være høy. Faggruppen vurderer at akkumulering av lambda-cyhalotrin i jord ikke kan utelukkes da det ikke foreligger relevante feltstudier til å vurdere persistens under norske forhold.

2) Lambda-cyhalotrin vil bindes så sterkt til partikler og sedimenterer så raskt at faggruppen forventer at det ikke vil gjenfinnes i vann med dagens prøvetakingsmetoder og deteksjonsgrenser.

3) Stoffet bindes til organisk materiale og går raskt over i sedimentene der primærnedbrytningen er middels. Faggruppen mener at de foreliggende studier tilsier at sannsynligheten for akkumulering i sediment er liten.

4) Faggruppen vurderer risikoen for effekt på fugl, meitemark og mikroorganismer som minimale.

5) For bier er lambda-cyhalotrin ekstremt giftig ved kontakteksponering og meget giftig ved oral eksponering. Eksponeringsberegninger viste store overskridelser av grenseverdien. Flere feltforsøk har vist repellerende effekt ved doser som er halvparten av anbefalte doser i Norge. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på bier som svært stor dersom det sprøytes i blomstrende vegetasjon.

6) For andre leddyr vurderer faggruppen risikoen som svært stor i sprøytefeltet. Det mangler dokumentasjon til å vurdere effekter i kantvegetasjon.

7) Lambda-cyhalotrin er ekstremt akutt giftig for fisk. Modellberegninger viste overskridelser av grenseverdien ved drensavrenning selv med 30 meter sikkerhetssone. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på fisk som betydelig selv med bruk av en 30 meters sikkerhetssone.

8) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på invertebrater som svært stor dersom sikkerhetssoner ikke benyttes, men risikoen vurderes som middels ved bruk av 30 meters sikkerhetssone.

9) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på sedimentlevende invertebrater som minimal.

10) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på alger som mindre enn for andre akvatiske organismer basert på erfaring fra vurdering av andre pyretroider.

11) Dokumentert sterk sorpsjon til partikler ventes å redusere biotilgjengeligheten i vann. Episoder med mye nedbør vil forårsake resuspensjon (oppvirvling) av sedimenter og frigjøring av bundne pyretroider med risiko for effekter på vannlevende organismer.

12) Det er ingen indikasjoner på at preparatet Karate 2,5 medfører noen tilleggsrisiko i forhold til det aktive stoffet lambda-cyhalotrin.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler