Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Candit - kresoksimmetyl

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 06

Publisert: 21.01.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort vurdering av miljørisiko ved bruk av Candit med hensyn til mobiliteten til kresoksimmetyls hovedmetabolitt kresoksim under norske forhold, med tanke på grunnvannsforurensning basert på modellsimuleringer og funn i JOVA-programmet. Det virksomme stoffet i Candit er kresoksimmetyl.

Candit er godkjent mot soppsykdommer i eple, pære, jordbær på friland, solbær, stikkelsbær, rips, veksthustomat, veksthusagurk og prydplanter i veksthus og på friland. Godkjenningsperioden utløp 30.6.2007 og preparatet er til revurdering hos Mattilsynet. 

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Candit med hensyn til mobiliteten til kresoksimmetyls hovedmetabolitt kresoksim under norske forhold, med tanke på grunnvannsforurensning basert på modellsimuleringer og funn i JOVA-programmet.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 7. desember 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Den aerobe og anaerobe primærnedbrytningen av kresoksimmetyl er høy i jord, mens videre nedbrytning av metabolitten kresoksim er lav (særlig anaerobt), og det samme viser seg for nedbrytning i vann. 

2) Modellen og de parametere som Mattilsynet har benyttet er vurdert som relevante for å beregne lekkasje av metabolitten kresoksim til grunnvann under norske forhold. Overvåkningsdataene bekrefter at det skjer en lekkasje til grunnvann. Faggruppen vurderer sannsynligheten for utlekking til grunnvann i konsentrasjoner som overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdi (0,1 µg/l) som stor.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler