Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 23

Publisert: 29.06.2010

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC. VKM har vurdert skjebne i miljøet og miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Faggruppen konkluderer med at det virksomme stoffet pinoksaden har en rask primærnedbrytning i jord og danner metabolittene M2 og M3. 

Metabolitten M2 er mobil i jord og persistent i overflatevann. M3 kan komme til grunnvann i nivåer over 0,1 µg/l. Samlet risiko for effekter på terrestriske og akvatiske organismer ved omsøkt bruk av det virksomme stoffet pinoksaden og preparatet Axial 50 EC vurderes som minimal.