Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 23

Publisert: 29.06.2010

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC. VKM har vurdert skjebne i miljøet og miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Faggruppen konkluderer med at det virksomme stoffet pinoksaden har en rask primærnedbrytning i jord og danner metabolittene M2 og M3. 

Metabolitten M2 er mobil i jord og persistent i overflatevann. M3 kan komme til grunnvann i nivåer over 0,1 µg/l. Samlet risiko for effekter på terrestriske og akvatiske organismer ved omsøkt bruk av det virksomme stoffet pinoksaden og preparatet Axial 50 EC vurderes som minimal.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler