Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 03

Publisert: 21.01.2008

Hovedbudskap:

Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av miljørisiko ved bruk av Amistar med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Virksomt stoff i Amistar er azoksystrobin.

Det er søkt fornyet godkjenning av Amistar mot ulike soppsykdommer i korn, rybs og raps, en rekke grønnsakskulturer på friland og under oppal (veksthus), samt jordbær og bringebær på friland, i plasttunnel og i veksthus. 

Frilandsagurk og bringebær i veksthus er bruksutvidelser. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Amistar med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 7. desember 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Aerob og anaerob primærnedbryting i jord er lav til middels og forsøk indikerer at nedbrytningen går mer langsomt med tiden. Absorpsjonen er lav til høy. Ved lav pH vil hovedmetabolitten være sterkere knyttet til organisk materiale i jorda og adsorpsjonen vil variere mellom lav og moderat.

2) Hydrolysen er lav, mens fotolyse kan være en viktig nedbrytningsvei i akvatisk miljø.
Primærnedbrytingen er lav til moderat i vann/sediment. Det er liten fare for fordampning.

3) Overvåkningsdata bekrefter at det skjer en lekkasje til grunnvann. Faggruppen vurderer konsentrasjonsnivåene som modellberegningene viser som relevante, og vurderer sannsynligheten for utlekking til grunnvann i konsentrasjoner som overskrider grenseverdien for drikkevannsforskriften som moderat.

4) Faggruppen mener at de høye DT90-verdiene som er funnet i enkelte feltforsøk indikerer mulig akkumulering i jord. Det foreliggende datagrunnlaget er imidlertid ikke godt nok til å kunne si hvilke konsentrasjonsnivåer som kan forventes i overflatejord ved gjentatt bruk.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler