Plantevernmidler

Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 11

Publisert: 23.03.2012

Hovedbudskap:

VKM faggruppe for plantevernmidler har gjennom de siste to årene utarbeidet et metodedokument for hvordan risikovurderinger av plantevernmidler skal utføres. Arbeidsoppdraget er initiert av faggruppen selv. Metodedokumentet omfatter både helse og miljø og beskriver regelverk, retningslinjer for hvordan studier skal vurderes og metoder for risikovurdering.

Sentrale punkter i metodedokumentets vurdering av risikoen ved bruk av plantevernmidler er:

 • Definisjoner av viktige begreper.
 • Toksikologiske metoder for fastsettelse av grenseverdiene for helseeffekter.
 • Studier av effekter på arvestoff (gentoksisitet).
 • Opptak av plantevernmidler gjennom huden.
 • Eksponering for plantevernmidler og modeller for å beregne eksponeringen, både av de som sprøyter og andre som oppholder seg i nærheten.
 • Risikoskalering av mulig helseskade ved yrkeseksponering.
 • Vurdering av fysikalsk/kjemiske egenskaper.
 • Nedbrytning i jord og nedbrytning under norske forhold.
 • Utlekking og avrenning under norske forhold.
 • Modeller for å beregne eksponeringen i jord og vann.
 • Vurdering av effekter i både terrestrisk- og vannmiljø.
 • Risikoskalering av mulige miljøeffekter.
 • Fremtidens utfordringer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler