Hygiene og smittestoffer

Liten risiko for at mikroorganismer i gjødsel er skadelig for helse og miljø

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 16

Publisert: 29.06.2017

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at bruk av mikroorganismer i gjødselprodukter vil ha negativ effekt på helsa til mennesker, dyr og planter eller på biologisk mangfold. De fire slektene av mikroorganismene som er vurdert er Azospirillum, Rhizobium, Mycorrhiza og Azotobacter.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Nytt regelverk for gjødselprodukter

I 2016 foreslo EU-kommisjonen nytt regelverk for gjødselprodukter. Regelverket omfatter et vidt spekter av organiske og uorganiske produkter, blant annet såkalte mikrobielle biostimulanter. Det er gjødselprodukter som skal gi bedre utnyttelse av næringsstoff i jorda og bidra til bedre kvalitet på avlingen.

VKM ble bedt om å vurdere om tilførsel av de aktuelle mikroorganismene kan ha negative effekter på helse, biologisk mangfold og spredning, og på kvaliteten på jordbruksjord og jordmiljø.

Helserisiko

VKM har gått gjennom relevant litteratur, men har ikke funnet indikasjoner på at tilførsel av de aktuelle mikroorganismene har ført til sykdom hos planter, dyr eller mennesker.

Miljørisiko

Etter VKMs vurdering er det også svært lav risiko for at miljøet tar skade ved tilførsel av mikroorganismer. VKM begrunner det med at introduserte mikroorganismer har liten sjanse til å etablere seg i jord, og enda mindre sjanse til å kunne påvirke det biologiske mangfoldet og de fysiske forholdene i jord.

Det er faggruppen for hygiene og smittestoffer som er ansvarlig for rapporten.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler