Plantevernmidler

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 25

Publisert: 24.06.2022

Hovedbudskap:

VKM har vurdert risiko knyttet til stikkprøver av frukt og bær, der det er rester av flere plantevernmidler i samme prøve.

For flertallet av prøvene viser vurderingen at det ikke medfører noen helserisiko å spise disse produktene, men det gjelder ikke alle prøvene.

Konklusjonen er usikker, på grunn av begrensninger og svakheter i grunnlaget for risikovurderingen.

Bakgrunn

Rutineprøver i Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler i 2021, påviste flere rester av plantevernmidler i matvareprøver. VKM har vurdert ti av prøvene. Fire av dem var fra norske jordbær og seks fra importerte rosiner, druer og pærer.

Hver for seg var alle funn under grenseverdien (MRL) for hva som er tillatt av plantevernmiddelrester i mat. VKM har vurdert risikoen som eksponering for flere aktive stoffer i en og samme matvare kan medføre.

Dette har VKM gjort

VKM har vurdert prøvene i to trinn. I det første trinnet ble effekten av blandingen estimert ved å legge sammen farekvotienten (hazard quotient, HQ) for stoffene. HQ er forholdet mellom eksponering for et kjemikalium og en tilhørende toksikologisk referanseverdi.

I det andre trinnet vurderte VKM risiko for kombinasjonseffekter der den summerte farekvotienten (hazard index, HI) overstiger 100 prosent i trinn 1, basert på at stoffene virker på samme organ – nervesystemet og skjoldbruskkjertelen.

Konklusjon

Stikkprøvene av druer fra Spania, rosiner fra USA, pærer fra Tyrkia og jordbær fra Norge inneholdt ikke nivåer av plantevernmidler som gir overskridelser av summerte farekvotienter (trinn 1), etter VKMs vurdering. Det indikerer at det ikke er noen helserisiko forbundet med å spise disse matvarene.

Når det gjelder stikkprøvene av rosiner og druer fra Tyrkia, indikerer VKMs risikovurdering at inntak kan medføre helserisiko for barn. Beregningene som VKM har gjort bygger på data fra EU om inntak av rosiner, og data om druer basert på scenarioberegninger for norske forbrukere.

VKM understreker samtidig at en overskridelse av terskelverdier i matvarer som inneholder rester av flere plantevernmidler, ikke nødvendigvis betyr at situasjonen er helsefarlig. Årsaken til det, er at det er lagt inn sikkerhetsfaktorer i beregningene. Dessuten er det usikkerhet med hensyn til hvordan de aktive stoffene virker.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantevernmidler.

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

Andre populære artikler