Mikrobiell økologi

Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 63

Publisert: 09.12.2016

Hovedbudskap:

Kobber, sink og kadmium er de vanligste kjemiske stoffene som har potensial for å utvikle resistens hos bakterier i miljøet. Det er konklusjonen i en litteraturstudie som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ba VKM om å gjennomføre et litteratursøk om bakterier kan bli resistente mot biocider og tungmetaller. VKM skulle også se på om bakterier som blir resistente mot kjemiske stoffer, også blir resistente mot andre antimikrobielle midler, som antibiotika.

Tungmetallene kobber, sink og kadmium

VKM konkluderer at det er svært sannsynlig at kobber, sink og kadmium har potensial for å utvikle resistens hos bakterier. Ifølge VKM er det sannsynlig at fenoler og overflateaktive stoffer, som kvartære ammoniumforbindelser, kan utvikle resistens hos bakterier. Det er også sannsynlig at arsen og kvikksølv kan utvikle resistens.

Det er knyttet usikkerhet til resultatet.

Kunnskapsbehov

Litteraturstudien presenterer tilgjengelig forskning om utvikling av antibiotikaresistens på grunn av bruk eller misbruk av biocider og tungmetaller. VKM har ikke vurdert eksponering og risiko, ettersom dette ikke er en tradisjonell risikovurdering.

Det mangler kunnskap om hvilken rolle kjemiske stoffer spiller i utvikling av resistente bakterier i miljøet.

– De fleste studiene er utført i laboratorier. Fremfor alt trenger vi nå studier som undersøker sammenheng mellom kjemiske stoffer og utvikling av resistens i bakterier under naturlige forhold, sier Tronsmo.

Han er faglig leder av prosjektgruppen og medlem av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi.

Helhetlig perspektiv

Regjeringens strategi mot antibiotikaresistens for 2015 – 2020 fremhever at utvikling av antibiotikaresistens må vurderes i et helhetlig perspektiv.

Det er ikke bare bruk av antibiotika som fører til utvikling av antibiotikaresistens. Resistente bakterier i jord, ferskvann, hav, avleiringer og i ville dyr kan også bidra til utvikling av resistens. Det er også indikasjoner på at kjemiske stoffer, som biocider og tungmetaller, kan bidra til resistensutvikling. Det er behov for mer kunnskap om disse faktorene.

Hensikten med rapporten er å få et bedre bilde av hvilke kjemiske stoffer som bør undersøkes nærmere med hensyn på utvikling av antibiotikaresistens i Norge.

Biocider og tungmetaller

Et biocid er et aktivt kjemisk molekyl som hemmer veksten eller dreper bakterier og andre mikroorganismer. Litteraturstudien omtaler først og fremst biocider som finnes i desinfeksjonsmidler. Det omfatter hygieneprodukter, produkter for vannbehandling og produkter som brukes i mat og fôr. De er valgt fordi de kan utvikle resistens hos bakterier.

Tungmetaller er stoffer som finnes i miljøet. De er ofte giftige i lave konsentrasjoner. I denne litteraturstudien har VKM inkludert sølv, arsen, kadmium, kobber, kvikksølv og sink. De er valgt fordi de har antimikrobiell effekt og evne til å utvikle resistens.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi er ansvarlig for litteraturstudien.

Litteraturstudien ble publisert 09.12.2016.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler