Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen LBFLFK (søknad EFSA-GMO-DE-2019-157)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 13.02.2020

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte rapsen LBFLFK. Rapsen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent under forordning 1829/2003/EF kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Vurderingen av raps LBFLFK ble utført i forbindelse med EFSAs offentlige høring av søknaden.

Vurderingen av raps LBFLFK er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur. Med utgangspunkt i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr, har VKM vurdert helse- og miljørisiko ved raps LBFLFK og avledete produkter fra rapsen. VKM gjør fortløpende sak til sak vurderinger vedrørende særnorske forhold innen miljø og helserisiko.

Genmodifisert raps LBFLFK har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet imidazolinone. Og utrykker gener som påvirker innhold av flerumettede omega-3 fettsyrer i plantens frø.

Søknader under EUs forordning om genmodifisert mat og fôr

Forordningen omfatter både genmodifiserte organismer (levende) som faller inn under genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden som EFSA gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til medlemslandene i EU stemmer for eller imot godkjenning av søknaden.

VKM vurderer om eventuelle innspill fra Norge er besvart tilfredsstillende i EFSAs endelige risikovurdering. Hvis svarene ikke er tilfredsstillende, vurderer VKM om det er behov for å gjennomføre ytterligere risikovurdering av forholdene VKM har spilt inn, og eventuelle særnorske forhold.

Innspillene ble sendt til EFSA innen høringsfristen 13. februar 2020. Innspillene refererte bl.a. til problematikk ved tap av frø/spillfrø fra genmodifisert raps LBFLFK i forbindelse med transport og prosessering.

Kontakt

Andre populære artikler