Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 (søknad EFSA-GMO-RX-015)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 07.03.2019

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EØS-området. Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) offentlige høring av søknaden, og er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Maisen ble godkjent til import, videreforedling og bruk som mat og fôr i EU i 2009. Godkjenningen er gyldig i ti år.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) til miljøet, etter direktiv 2001/18/EF. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven. I EU reguleres genmodifiserte organismer og avledede genmodifiserte produkter både av direktivet og av forordning 1829/2003. Forordningen omhandler genmodifisert mat og fôr. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, eller norsk rett. Norge følger imidlertid EUs saksbehandling av GMO- søknadene, i forberedelse på implementering av forordningen i Norge.

Når et selskap søker om fornyet godkjenning av en genmodifisert organisme eller avledede, genmodifiserte produkter, sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra EØS-landene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

VKMs vurdering er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Etter gjennomgang og vurdering av dokumentasjon, konkluderte VKM med at søknad EFSA-GMO-RX-015 er i henhold til kravene i EFSAs retningslinjer for fornyet godkjenning av genmodifiserte planter til import, videreforedling og bruk som mat og fôr. VKM hadde derfor ingen innspill eller kommentarer til EFSA vedrørende denne søknaden.

VKM publiserte i 2014 en helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034, og identifiserte da ingen helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved den genmodifisert maisen. VKM fant heller ingen tegn på at de introduserte egenskapene i mais MON 89034 vil medføre økt risiko for at maisen spres og etableres i norsk natur, sammenlignet med konvensjonelle sorter. Genmodifisert mais MON 89034 er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler).

Kontakt

Andre populære artikler