Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87429 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-161)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 14.04.2020

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte mais MON 87429. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent under forordning 1829/2003/EF kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Vurderingen av mais MON 87429 ble utført i forbindelse med EFSAs offentlige høring av søknaden.

Vurderingen av mais MON 87429 er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur. Med utgangspunkt i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr, har VKM vurdert helse- og miljørisiko ved mais MON 87429 og avledete produkter fra maisen. VKM gjør fortløpende sak til sak vurderinger vedrørende særnorske forhold innen miljø og helserisiko.

Genmodifisert mais MON 87429 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffene glufosinat-ammonium, dicamba, quizalofop og 2,4-D. Planten utrykker også CP4 EPSPS proteinet som gir økt toleranse for glyfosat. Ved å utnytte en naturlig mekanisme (RNA interferens) blir ikke CP4 EPSPS proteinet produsert i maisens pollen. Sprøyting med glyfosat til riktig tidspunkt vil dermed kunne brukes til å gjøre plantene hann-sterile, f.eks. for å unngå selvpollinering.

Søknader under EUs forordning om genmodifisert mat og fôr

Forordningen omfatter både genmodifiserte organismer (levende) som faller inn under genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden som EFSA gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til medlemslandene i EU stemmer for eller imot godkjenning av søknaden.

VKM vurderer om eventuelle innspill fra Norge er besvart tilfredsstillende i EFSAs endelige risikovurdering. Hvis svarene ikke er tilfredsstillende, vurderer VKM om det er behov for å gjennomføre ytterligere risikovurdering av forholdene VKM har spilt inn, og eventuelle særnorske forhold.

Innspillet ble sendt til EFSA innen høringsfristen 14. april 2020.

Kontakt

Andre populære artikler