Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x NK603 (EFSA-GMO-RX-008)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 01.09.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte maisen 1507 x NK603. Maisen ble i 2007 godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr. Godkjenningen har en gyldighetsperiode på ti år, og søknad EFSA-GMO-RX-008 gjelder fornyet godkjenning i EØS-området.

VKMs innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om fornyet godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert mais 1507 x NK603 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler). Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 1. september.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 92 04 13 68
Send e-post

Andre populære artikler