Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 60

Publisert: 27.11.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatets og organismens risiko for brukerens helse.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Phyto-line p, Phytoseiulus-System, SPIDEX og SPIDEX-T: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med P. persimilis mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler kan forårsake allergi hos dyrker og vil kunne gi allergiske reaksjoner hos personer med middallergi. 

Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av P. persimilis vil medføre liten risiko for dyrkerens helse.

Bruk av sagflis i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av P. persimilis og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler