Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 61

Publisert: 27.11.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av rovmiddenHypoaspis miles som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus, plasttunneler og i innendørs beplantning. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene ENTOMITE-M, Hyp-line M, HYPOASPIS MILES, Hypoaspis-System m og Jord-Rovmidd: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. 

Bruk av preparater med H. miles kan forårsake allergi hos dyrker og skape allergiske reaksjoner hos personer med middallergi. 

Allergi for melmidden Thyrophagus putrescentiae er også kjent hos befolkningen for øvrig. Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av H. miles vil medføre liten risiko for dyrkerens helse. 

Bruk av vermikulitt/torvjord i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av H. miles og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet er under vurdering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler