Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 22

Publisert: 29.06.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex. VKM har vurdert aktivt stoff og preparat.

Simplex er et nytt ugrasmiddel med aminopyralid og fluroksypyr som virksomme stoffer. Aminopyralid er nytt i Norge, mens fluroksypyr finnes i allerede godkjente preparater.

Preparatet er nå søkt godkjent i gress til fôr (ikke frø-produksjon) og varig eng og beite uten kløver, samt gjenlegg uten kløver og uten dekkvekst.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Faggruppen konkluderer blant annet med at både Simplex og det aktive virkestoffet aminopyralid er ekstremt irriterende for øynene. Simplex er også vist å være hudirriterende hos kanin.

Aminopyralid har lav akutt toksisitet og er hverken gentoksisk, teratogent eller reprotoksisk. Aminopyralid kan for øvrig ha en karsinogen effekt basert på økt antall svulster i livmor hos mus.

Målorganer for subkronisk og kronisk toksisitet er blindtarm, mage og lever. Kanin var den mest følsomme arten for toksisitet og NOAEL utledet fra kaninforsøk er grunnlaget for fastsettelse av akseptabelt daglig inntak (ADI) og AOEL.

Den beregnende risikoen ved yrkeseksponering er vurdert som minimal.

Mattilsynets vedtak

Mattilsynet har avslått søknad om godkjening av Simplex (brev datert 21.12.2010). Søknadavslaget begrunnes med preparatets problematiske miljøegenskaper.

I tillegg påpekes det at Simplex/aminopyralid også har betenkelige helseegenskaper, som alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging, fare for alvorlig øyeskade og hudirriterende effekt.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler