Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Gro-Stop Innovator-klorfrofam

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 35

Publisert: 12.08.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for
mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av helserisiko for brukere av Gro-Stop Innovator med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter, formuleringsstoffer og preparat.

Gro-Stop Innovator er en ny vekstregulator, med det virksomme stoffet klorprofam som tidligere har vært godkjent i Norge. Preparatet er søkt brukt for å hindre groing i poteter til industriell framstilling.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantevernmidler på et møte 15. mai 2008. Det er faggruppens oppfatning at:

1) klorprofam og preparatet Gro-Stop Innovator er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. Klorprofam er ikke allergifremkallende, mens Gro-Stop Innovator er vist å være allergifremkallende ved hudkontakt.

2) Skjoldbruskkjertel, testikler og blod er målorganer for klorprofam-toksisitet. Hos hund så man endringer i skjoldbruskkjertel fra 50 mg/kg kv/dag i et 60 dagers forsøk som kunne skyldes endring i hormonbalanse, men mekanismen er ikke fullstendig avklart.

3) Klorprofam gir økt forekomst av Leydigcelle-hyperplasi i ett forsøk og adenomer ved 1000 mg/kg kv/dag i et annet forsøk med rotter.

4) Klorprofam har gitt utslag i noen in vitro gentoksisitetstester men har vært negativt i fire in vivo tester. Klorprofam har gitt positivt utslag i to in vitro-transformasjonstester. Mekanismen for Leydigcelle svulstsdannelse er ikke nærmere avklart.

5) Det er ikke holdepunkter for at klorprofam er reproduksjons- eller fosterskadelig.

6) Innholdet av formuleringsstoffet N-metyl-2-pyrolidon i Gro-Stop Innovator oppfyller kriteriene for krav til merking som giftig og kan gi fosterskade.

7) Preparatet blir påført ved hjelp av tåkeaggregat tilkoblet lukkede lagerrom. Mulighet for eksponering anses som størst ved påfylling av preparatet på tåkeaggregatet, der hudopptak vil være den viktigste opptaksveien. Det foreligger ingen modeller som er laget for denne type eksponering og man har derfor benyttet tysk modell til eksponeringsberegning ved påfylling av tåkeaggregat som ved påfylling av tank ved åkersprøyting. Bruksmengden er beregnet basert på dosering per tonn i stedet for per areal som er opprinnelig enhet i tysk modell. Ved behandling av 10 000 tonn potet utgjør beregnet eksponeringsdose 98% av AOEL. I beregningene er det benyttet et hudopptak på 19%, fullt verneutstyr og geometrisk gjennomsnitt. Faggruppen mener at det er riktig å bruke geometrisk gjennomsnitt i dette tilfellet siden bruken utføres av erfarne personer.

8) Faggruppen anser at Gro-Stop Innovator vil representere moderat helserisiko med bakgrunn i at formuleringsstoffet N-metyl-2-pyrolidone har betenkelige egenskaper.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler