Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 30

Publisert: 03.07.2013

Hovedbudskap:

I en risikovurdering bestilt av Mattilsynet, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at den aktive ingrediensen i en ny plantevekst-regulator, Bonzi, kan ha fosterskadelige egenskaper som anses relevante for mennesker.

Ny plantevekst-regulator

Bonzi er en ny plantevekst-regulator som inneholder den aktive bestanddelen paclobutrazol, beregnet til bruk på prydplanter i planteskoler og veksthus.

Risikovurdering

Vurderingen er basert på anerkjent metodikk og dokumentasjon fra eksperimentelle studier.

Dokumentasjonen er delvis framskaffet av leverandør, og supplert med fagfellevurdert litteratur. Konklusjonene i evalueringen vil bli brukt av Mattilsynet når de vurderer søknad om registrering av Bonzi i Norge.

VKM ble bedt om å vurdere potensiale for helserisiko knyttet til egenskapene til den aktive bestanddelen paclobutrazol.

Helse

VKM konkluderer med at observasjonene fra studier i forsøksdyr antyder et potensiale for direkte teratogene effekter av paclobutrazol. Imidlertid er VKM av den oppfatning at dataene angående sporadisk observert forekomst av ganespalte i toksisitetsstudier ikke gir grunnlag for noen konklusjon.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler