Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 12

Publisert: 04.03.2005

Hovedbudskap:

Denne uttalelsen er utført av Faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen baserer sin uttalelse av Monsantos genmodifiserte herbicidtolerante NK603 (notifikasjon C/ES/00/01) mais på Monsantos dokumentasjon, European Food Safety Authority (EFSA) sin risikovurdering av NK603 fra 2003 og EFSAs retningslinjer.

Faggruppen finner dokumentasjon vedrørende genmodifisering, molekylærbiologisk karakterisering og analyser av genproduktet fra det rekombinante DNA-fragmentet tilfredsstillende. For dokumentasjon av vesentlig likhet finner faggruppen at for noen parametre er det ikke lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon. For dokumentasjon av toksisitet og allergenisitet finner faggruppen at dokumentasjon er tilfredsstillende.

Faggruppen konkluderer med at det er blitt utført for få analyser av ernæringsmessige komponenter til å fastslå om den genmodifiserte maisen er vesentlig lik foreldrelinjen. Faggruppen anser imidlertid ikke at analyse av disse komponentene er avgjørende for å vurdere mattrygghet for den aktuelle genmodifiserte maisplanten. 

Faggruppen mener at NK603 mais ikke medfører endret helserisiko som mat og fôrvare i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler