Plantevernmidler

Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 65

Publisert: 29.11.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av nematoden Steinernema feltiae som er søkt fornyet godkjent mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og innendørs beplantinger. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse. Preparatet inneholder også den symbiotiske bakterien Xenorhabdus bovienii.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene ENTONEM, Nemasys, NemaFelt og NEMALOGIC: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med S. feltiae mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og innendørs beplantninger har ikke påvist helseeffekter på mennesker. 

Den symbiotiske bakterien X.bovienii er heller ikke funnet å gi noen effekter. Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av S. feltiae vil medføre minimal risiko for dyrkerens helse.

Bruk av leire, vermikulitt eller gele anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av S. feltiae og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler