Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 06

Publisert: 17.01.2006

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente rapslinjen GT73 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. I sitt brev til Mattilsynet, datert 23.11.2005, ref. 2003/1330 ART-BM-NVI, ber Direktoratet for naturforvaltning(DN) om en vurdering av den genmodifiserte rapslinjen GT73. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere GT73 til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Hensikten med GT73 er motstandsdyktighet mot ugrasmiddelet RoundUpTM.

Vurdering av den genmodifiserte rapsen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig fra Bioteknologinemnda, DN og på EFSAs nettside.

GT73 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for raps (OECD 2002). Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det ble bemerket at noen av de komponenter som OECDs konsensusdokument (OECD 2001) anbefaler analysert for raps, ikke er utført. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av linje GT73 til bruk som mat og fôr.

Faggruppen konkluderer med at det er lite sannsynlig at eksponering for CP4 EPSPS- og GOXv247 proteinene i seg selv og i de mengder som tilføres via fôr fra genmodifisert raps, er helsemessig betenkelige. Faggruppen konkluderer med at rapsolje og fôrvarer fra GT73 er vesentlig lik olje og fôrvarer fra umodifiserte rapsfrø, og finner ikke at bruk av olje og fôrvarer fra GT73 utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje og fôrvarer fra umodifiserte rapsplanter.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler