Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais Bt11

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 13

Publisert: 04.03.2005

Hovedbudskap:

Denne uttalelsen er utført av Faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen baserer sin uttalelse av Syngentas genmodifiserte insektsresistente og herbicidtolerante Bt11 søtmais på vurderinger som er utført av Folkehelseinstituttet i 1999, Gruppen for ny mat under SNTs Vitenskapskomité i 2000, Scientific Committee for Food (SCF) sin risikovurdering fra 2002, European Food Safety Authority (EFSA) retningslinjer og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sitt konsensusdokument for mais.

Maishybriden Bt11 søtmais er fremkommet ved krysning mellom Bt11 åkermais og umodifisert søtmais. Hensikten med Bt11 søtmais er motstandsdyktighet mot enkelte insektsarter.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om korn fra Bt11 søtmais er mer allergifremkallende enn umodifisert maiskorn. På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos Bt11 søtmais i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde Cry1Ab i hermetiserte maiskorn kan være ca.1,5 µg/g fersk vekt, mener faggruppen at det må kreves av Syngenta Seeds å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac.

Faggruppen finner også at dokumentasjonen for søtmais er mangelfull.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler