Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 20

Publisert: 26.06.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener at de kreftfremkallende effektene som fremkommer ved bruk av høye doser av plantevernmiddelet Talius i dyreforsøk gir grunn til bekymring, fremgår det av en helse- og miljørisikovurdering som VKM har utarbeidet etter oppdrag fra Mattilsynet.

Talius er et nytt plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet prokvinazid. Bakgrunnen for oppdraget er at det er søkt om tillatelse til å bruke middelet mot meldugg (Blumeria graminis) i korn og gressfrø i Norge.

Helsevurderinger

Undersøkelser viser at Talius ikke er akutt giftig ved innånding, inntak via mat og gjennom huden, men kan irritere huden og føre til alvorlige øyeskader hos mennesker. I dyreforsøk fremkommer det økt hyppighet av kreft i lever og skjoldbruskkjertel når dyrene utsettes for høye doser.

Det er noe usikkert i hvilken grad disse funnene kan overføres til mennesker. Beregninger viser lave eksponeringsverdier for personer som bruker verneutstyr når de sprøyter med middelet.

Miljøvurderinger

VKM mener at Talius brytes langsomt ned under normale norske forhold og kan samle seg opp i jord ved årlig bruk over flere år. Sannsynligheten for at stoffet og komponentene som det brytes ned til kan forurense grunnvannet vurderes som lav.

VKM mener det er liten risiko for at prokvinazid og nedbrytingsstoffer av dette vil kunne skade organismer i jord og sedimenter, fugler, insekter, vannplanter og alger når middelet blir brukt i overensstemmelse med foreslått sprøyteprogram.

For fisk og virvelløse dyr i vann er risikoen vurdert som liten, forutsatt at det benyttes en buffersone på tre meter fra sprøytekant til vann.

Behandling i VKM

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Den vil danne et grunnlag når Mattilsynet skal behandle søknad om godkjenning av plantevernmiddelet i Norge.

Vurderingen er basert på internasjonal vitenskapelig litteratur og metodikk.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler