Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 21

Publisert: 29.06.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat. Coragen 20 SC er et nytt plantevernmiddel i Norge som søkes godkjent til bruk på epletrær. Virksomt stoff er klorantraniliprol.

Risikovurderingen er gjennomført av VKMs faggruppe for plantevernmidler som blant annet konkluderer med følgende:

  • Bruk av Coragen 20 SC vil representere minimal helserisiko.
  • Klorantraniliprol brytes sakte ned i jord og den lange halveringstiden indikerer høyt potensial for oppkonsentrering i jord etter gjentagende bruk.
  • Det er minimal risiko for toksiske effekter på pattedyr, fugl, bier og mikroorganismer i jord som følge av klorantraniliprol eksponering med foreslått dosering. Det er svært høy risiko for effekter på leddyr etter klorantraniliprol-eksponering.
  • Risikoen for toksiske effekter på jordlevende leddyr vurderes som høy. Krepsdyr og insektslarver er de akvatiske organismene som er mest følsomme for klorantraniliprol.
  • Det er minimal risiko for toksiske effekter på akvatiske organismer som følge av eksponering av klorantraniliprol og med foreslått dosering med bruk av en 30 meters buffersone fra vann.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler