Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/NL/2007/39)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 21

Publisert: 09.05.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicid- og insektsresistente maishybriden MON 89034 x MON 88017 fra Monsanto (EFSA/GMO/NL/2007/39) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MON 89034 x MON 88017 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke for dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppen finner det lite trolig at bruk av maislinjen MON 89034 x MON 88017 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais, men påpeker kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinene i MON 89034 x MON 88017 kan virke som adjuvant.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler