Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/60)

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 12

Publisert: 07.04.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting utført en helse- og miljørisikovurdering av den glyfosattolerante maislinjen GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/60). Maislinjen er søkt godkjent til bruk som næringsmiddel og fôrvare, samt til import, videreforedling og dyrking.

Den genmodifiserte maislinjen GA21 er tolerant overfor herbicider med virkestoff glyfosat.

Bakgrunnen for den introduserte egenskapen er endringer i maisens eget 5-enolpyruvylsikimat-3-fosfat syntetase enzym. Enzymet uttrykkes av epsps-genet, som er modifisert ved å introdusere mutasjoner ved hjelp av in vitro-mutagenese.

Aminosyresekvensen i det modifiserte EPSPS-enzymet som uttrykkes har 99,3% likhet med det naturlig forekommende enzymet i mais.

Endringene har imidlertid medført at det modifiserte EPSPS-enzymet i GA21 ikke hemmes av glyfosat og kan omdanne fosfoenolpyruvat og sikimat-3-fosfat til 5-enolpyruvylsikimat-3-fosfat, en viktig metabolitt i syntesen av aromatiske aminosyrer.

Helserisiko

Søker har utført analyser av ernæringsmessige komponenter i tråd med OECDs konsensusdokument for mais. Resultatene viser signifikante forskjeller mellom den genmodifiserte linjen GA21 og umodifisert kontroll med hensyn på enkelte ernæringsmessige parametere. Med unntak for antinæringsstoffet inositol ligger imidlertid verdiene for de analyserte komponentene innenfor typiske verdier for konvensjonelle maissorter som er rapportert i litteraturen.

Faggruppe for genmodifiserte organismer konkluderer med at de påviste forskjellene ikke har ernæringsmessig betydning.

mEPSPS-proteinet som uttrykkes som følge av genmodifiseringen har ingen likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at det er et allergen. Faggruppen finner det lite sannsynlig at eksponering av mEPSPS-proteinet i seg selv og i de mengder som tilføres via genmodifisert mais er helsemessig betenkelig.

Miljørisiko

Faggruppen påpeker at dyrkingsomfanget av mais i Norge er svært begrenset, og at eventuelle økologiske effekter ved introduksjon av glyfosattolerante maissorter derfor vurderes å være ubetydelige. Bruk av glyfosat på maisarealer vil være marginal i forhold til den totale glyfosatbruken i Norge, og vurderes ikke å medføre høyere risiko for miljø enn for allerede godkjente bruksområder.

Under norske forhold vil glyfosat i voksende åker være en resistensbryter i et ensidig kornomløp og dermed redusere faren for resistensutvikling hos ugrasarter.

Det vurderes ikke å være økt risiko knyttet til spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater, eller utvikling av ugraspopulasjoner av mais i dyrkingsmiljø sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter i den europeiske flora som mais kan hybridisere med, og vertikal genoverføring vil være knyttet til krysspollinering med konvensjonelle og eventuelle økologiske sorter. I tillegg vil utilsiktet innblanding av genmodifisert materiale i såvare representere en mulig spredningsvei for transgener mellom ulike dyrkingssystemer. En slik spredning vurderes som ubetydelig.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler