Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais DAS-40278-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89)

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 16

Publisert: 04.10.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet utført en helse- og miljørisikovurdering av den
herbicidtolerante maislinjen DAS-40278-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89) fra Dow AgroSciences LLC.

Maislinjen er risikovurdert med hensyn på bruk i næringsmidler og fôrvarer, og til import og videreforedling. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Den genmodifiserte maislinjen DAS-40278-9 har fått satt inn et aad-1-gen fra jordbakterien Sphingobium herbicidovorans. AAD-1-enzymet som uttrykkes gir plantene økt toleranse mot herbicider med virkestoff 2,4D.

AAD-1-enzymet omdanner også visse herbicider i aryloksyfenoksypropionat (AOPP)-gruppen. 2,4-D er godkjent i EU, men har ikke vært tillatt i Norge siden 1997. Det er heller ikke godkjente AOPP-preparater på det norske markedet.

Molekylær karakterisering

Faggruppen har ikke identifisert noe risiko knyttet til den molekylærbiologiske karakteriseringen av det rekombinante innskuddet i DAS-40278-9. Faggruppen finner informasjonen tilstrekkelig for en vurdering av maislinjen.

Komparative analyser

Analyser av ernæringsmessige komponenter er i hovedsak utført i tråd med OECDs konsensusdokument for mais (OECD 2002). Det er påvist signifikante forskjeller mellom maisen DAS-40278-9 og kontroll i enkeltparametere.

Verdiene for de analyserte komponentene ligger imidlertid innenfor typiske verdier for andre maissorter som er rapportert i litteraturen, samt innenfor toleranseintervallene for de umodifiserte
referansesortene som er inkludert i søkers dokumentasjon.

Feltforsøk over en vekstsesong i USA viser ingen signifikante forskjeller mellom DAS-40278-9 (usprøytet og sprøytet med ulike kombinasjoner av tiltenkte herbicider) og umodifisert kontroll med hensyn på morfologiske og agronomiske karakterer.

Toksisitet og allergenisistet

AAD-1-proteinet som uttrykkes som følge av genmodifiseringen, har ingen likheter med kjente toksiner og allergener, eller egenskaper som tilsier at det vil virke som et toksin eller allergen. Akutte fôringsstudier (oral sondefôring) på mus med bakterieframstilt AAD-1-protein, viste ingen negative helseeffekter.

Basert på en enkelt broilerstudie finner faggruppen det lite sannsynlig at eksponering av AAD-1-protein i seg selv og i de mengder som tilføres via genmodifisert mais er helsemessig betenkelig.

Faggruppen påpeker imidlertid at søker burde ha utført en sub-kronisk 90-dagers toksisitetsstudie på rotter, og ser det som en mangel i søkers dokumentasjon at en slik studie ikke er utført.

Landbruksrelatert miljørisiko

Søknaden gjelder godkjenning av maislinjen DAS-40278-9 for import, prosessering og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Faggruppen har derfor ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av maislinjen.

Med bakgrunn i tiltenkt bruksområde er miljørisikovurderingen avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais.

Det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen i naturlige habitater eller andre arealer utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse
med transport og prosessering.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen stedegne eller introduserte viltvoksende arter som mais kan hybridisere med.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler