Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik-linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 08

Publisert: 27.02.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte nelliklinjen Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning av nelliklinjen for import og salg som annen nellik (utelukkende avskårne blomster) i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) og Mattilsynet om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av Moonlite 123.2.38 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø. 

Florigene Moonlite (C/NL/04/02) ble etter oppdrag fra DN vurdert av Faggruppe for genmodifiserte organismer i 2005.

Faggruppen finner det lite trolig at avskårne blomster fra nelliken Moonlite vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til avskårne blomster fra umodifisert nellik.  

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler