Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 fra Monsanto

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 48

Publisert: 28.11.2008

Hovedbudskap:

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen MON 15985 til import, prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking. Monsanto søkte opprinnelig om godkjenning av bomullslinjen i 2005, men søknaden ble trukket og erstattet av vedlagte søknad i 2008. I forbindelse med forrige søknadsrunde vurderte faggruppen helseaspekter knyttet til bruk av MON 15985 som mat og fôr (VKM 2005c).

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer konkluderer med at bomullsfrøolje fra MON 15985 er vesentlig lik olje fra modifiserte bomullsfrø, og finner ikke at bruk av matoljen, isolert sett,
utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje fra umodifiserte bomullsplanter.

Manglende datagrunnlag gjør at et mindretall av medlemmene i faggruppen (K. M. Nielsen, C. Linnestad, A. Myhr, T. Bøhn, O. Stabbetorp, H. Klungland) ikke ønsker å konkludere med hensyn på risiko knyttet
til tilstedeværelse av nptII-genet.

En samlet faggruppe finner det lite trolig at den omsøkte bruken av bomullslinjen MON15985 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen bomull.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler